Ugrás a tartalomra

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETÉS

A Káptalanfüredi Fürdőegyesület (a továbbiakban: „Egyesület" vagy „Adatkezelő") elkötelezett az ügyfelei, partnerei, az önkéntesei és a munkavállalói személyes adatainak védelmében. Ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, és ezeket az intézkedéseket időről időre felülvizsgáljuk.
Ennek a Tájékoztatónak az a célja. hogy ismertesse az Adatkezelő adatkezelési elveit és az adatkezeléssel érintett Felhasználók jogait és lehetőségeit. A Tájékoztató az Egyesület honlapján folyamatosan elérhető.

JOGSZABÁLYI MEGFELELÉSEK

Az adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
•    1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
•    2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
•    2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
•    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról
•    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR)

ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Az adatkezelés során az alábbi alapelvek betartása szerint járunk el:

CÉLHOZ KÖTÖTTSÉG Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk.
ADATTAKARÉKOSSÁG Csak olyan személyes adatot kezelünk és csak annyi ideig, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
KORLÁTOZOTT  TÁROLHATÓSÁG A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük, utána biztosítjuk, hogy az érintettet ne lehessen azonosítani.
INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEGE Műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet  nyújt.
 

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?

Mi minősül személyes adatnak?
Személyes adatnak minősül minden, az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Személyes adatokat kizárólag akkor kezelünk, ha ahhoz az érintett önkéntes hozzájárulását adta (hozzájáruláson alapuló jogalap), hogy az adott célra az adatát felhasználjuk. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé (jogi kötelezettségen alapuló).

Az Egyesület csak olyan személyes adatot és addig az időtartamig kezel, amely a tevékenységének eredményes és hatékony végzéséhez elengedhetetlen.

A kezelt adatok köre, célja, jogalapja részletesen

Hírlevélre feliratkozás

SZEMÉLYES ADAT TÍPUSA név, e-mail cím
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA információk rendelkezésre bocsátása egyesületünkkel, rendezvényeinkkel kapcsolatban
JOGALAP önkéntes hozzájárulás
ADATTOVÁBBÍTÁS nincs adattovábbítás

 

Tagok nyilvántartása

SZEMÉLYES ADAT TÍPUSA név, email cím, állandó lakcím, telefonszám, Balatonalmádi cím, egyesületi tagság kezdete
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA az Egyesület tagságának nyilvántartása, a tagsági jogok és kötelezettségek érvényesítése, az adatkezelés a tagsági jogviszony fennállásáig tart
JOGALAP önkéntes hozzájárulás és jogszabályi előírás
ADATTOVÁBBÍTÁS nincs adattovábbítás

Tisztségviselők

SZEMÉLYES ADAT TÍPUSA név, anyja neve, állandó lakcím, adóazonosító jel, születési hely és idő, email cím, telefonszám, Balatonalmádi cím
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA az Egyesület tagságának nyilvántartása, a tagsági jogok és kötelezettségek érvényesítése, az adatkezelés a tisztségviselői jogviszony fennállásáig tart
JOGALAP jogszabályi előírás
ADATTOVÁBBÍTÁS

adattovábbítás a nyilvántartó hatóságnak jogszabály alapján

Az önkéntes hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulás visszavonása a hírleveleken található link felhasználásával, illetve az info@kaptalanfuredfe.hu címre történő email küldésével történhet.

Hírlevél feliratkozás

Időszakosan megjelenő hírlevelünkben a káptalanfüredi eseményekről, aktuális feladatainkról és rendezvényeinkről tájékoztatjuk azokat, akik a hírlevél küldéséhez hozzájárulásukat adták, vagy kérték a hírlevél kiküldését.
A hozzájárulás visszavonása a hírlevélen található link felhasználásával, illetve az info@kaptalanfuredfe.hu email címre történő email küldésével történhet.
Hírleveleinket a Google Groups szolgáltatás használatával juttatjuk el az egyesület tagjaihoz. Az alkalmazás elkötelezett a személyes adatok védelmében, és különösen fontosnak tartja az adatvédelmet. Az alkalmazás nem ad át harmadik félnek adatokat, listákat, email címeket. 

ADATBIZTONSÁG

A személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén a hozzájáruló személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.
A személyes adatok biztonságának védelméről és az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatok minimalizálásáról informatikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk. Ezeket az intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgáljuk, és szükség esetén módosítjuk. Így biztosítjuk, hogy a kezelt adat:
•    a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága)
•    az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás)
•    hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége)
•    változatlansága igazolható legyen (adatintegritás).

ADATFELDOLGOZÓ

Az Egyesület nem vesz igénybe adatfeldolgozó céget.

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTET TFELHASZNÁLÓK JOGAI

A Felhasználók a jogaikat az Egyesület (8220 Balatonalmádi, Árnyas u. 40.) küldött levélen vagy az egyesület email címére (info@kaptalanfuredfe.hu) küldött üzeneten keresztül gyakorolhatják.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználókat az adatkezeléssel kapcsolatban?

TÁJÉKOZTATÁS Mindenki jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt adatairól, különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Tájékoztatás kérhető az Adatkezelő megadott elérhetőségein. A tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adjuk meg. A tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadjuk meg.
HOZZÁFÉRÉS Az érintettnek joga van személyes adatait bármikor megtekinteni, amennyiben igényét előre jelzi az Adatkezelő megadott elérhetőségeinek egyikén.
HELYESBÍTÉS Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése az Adatkezelő elérhetőségein. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük.
TILTAKOZÁS

Az érintett kifogásolhatja személyes adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kérheti az Egyesülethez (székhelyére címzett) benyújtott írásbeli kérelemmel vagy az info@kaptalanfuredfe.hu címre küldött email útján.

KORLÁTOZÁS Az érintett jogosult arra, hogy korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
•    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
•    az    adatkezelés    jogellenes, és az érintett ellenzi    az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
•    az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
•    az érintett tiltakozott az adatkezelés    ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az    adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
TÖRLÉS A személyes adatokat törölni kell, amennyiben:
•    azok kezelése jogellenes;
•    az érintett személy a személyes adatainak törlését kéri, kivéve a kötelező adatkezelés eseteit;
•    azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
•    az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, kivéve, ha annak adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni;
•    a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Az érintett személy a törlést az Egyesülethez benyújtott írásbeli kérelemmel vagy az info@kaptalanfuredfe.hu címre küldött email útján kezdeményezheti. Ez esetben az érintett adat késedelem nélkül végleg törlésre kerül.

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Káptalanüredi Fürdőegyesület
Elnök: Martinné Staszny Éva
Székhely és postacím: 8220 Balatonalmádi, Árnyas u. 40.
Telefonszám: 06 20 5031202
Email cím: info@kaptalanfuredfe.hu
Adószám: 19262486-1-19
Nyilvántartási szám: 19-02-0000610

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400 +36 (30) 683-5969
Telefax: +36 (1) 391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu